EN

Privātuma politika

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. Šī privātuma politika (turpmāk tekstā “Politika”) ir piemērojama attiecībām starp SIA “Cido Grupa” (turpmāk tekstā “uzņēmums”), reģistrācijas numurs 40003176944, juridiskā adrese Ostas iela 4, Rīga, LV-1034, un fiziskām personām, kas iegādājas preces, sniedz pakalpojumus vai kā citādi sazinās ar uzņēmumu (turpmāk tekstā “Jūs”), tostarp izmanto uzņēmuma vietni vai sazinās ar uzņēmumu sociālajos tīklos.

2. Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 un Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu.

3. Uzņēmums nodrošina personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu, vai jebkuru citu prettiesisku apstrādi.

II. KONTAKTINFORMĀCIJA

4. Personas datu pārzinis ir SIA “Cido Grupa”, reģistrācijas numurs 40003176944, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, LV-1034, e-pasts: cido@royalunibrew.com, tālr. Nr.: 67023401.

III. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶI

5. Uzņēmums apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, telefona numurs vai e-pasts un citus personas sniegtos datus uzņēmumam), ko sniegušas fiziskas personas, kuras iesniegušas savu iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu vai kā citādi sazinājušās ar uzņēmumu rakstiski (tai skaitā e-pastā vai, izmantojot pasta pakalpojumus, sociālajos tīklos, kā arī procesuālajos dokumentos), tsk. uzņēmuma atbildi uz piekrišanas vai tiesiskās intereses tiesisko pamatu (atkarībā no pieprasījuma, sūdzības vai cita saņemtā iesnieguma un citiem apstākļiem), lai izskatītu šo pieprasījumu, sūdzību, veiktu izmeklēšanu un atbildētu uz to.

6. Uzņēmums apstrādā to fizisko personu personas datus, kuras zvana uz uzņēmuma zvanu centra tālruņa numuru 80005008 (tālruņa numurs, zvana ieraksts un citi zvana laikā sniegtie dati), pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, mērķiem, pieprasījuma izskatīšanu un reaģēšanu un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu. Pirms sarunas zvanītājs tiek informēts par nodomu ierakstīt sarunu.

7. Uzņēmums apstrādā uzņēmuma amata kandidātu personas datus (vārds, uzvārds, CV un citus personas uzņēmumam sniegtos datus), pamatojoties uz uzņēmuma leģitīmajām interesēm (atlase uz vakancēm), atlase konkrētam amatam, lai noteiktu kandidāta piemērotību amatam. Ja uzņēmums informāciju par kandidātu un/vai kandidāta datus iegūst no darba meklēšanas pakalpojumu sniedzēja, karjeras sociālo tīklu un/vai citu darba meklēšanas, atlases un/vai starpniecības pakalpojumu sniedzēju mājaslapām, uzņēmums uzskata, ka amata kandidāts jau ir informēts par savu personas datu apstrādi un ir piekritis šādai savu personas datu apstrādei no uzņēmuma puses (vai viņa dati tiek apstrādāti uz cita likumīga pamata), kas ietver arī tiesības sniegt savus personas datus potenciālajiem darba devējiem (tai skaitā uzņēmumam) kandidātu datu apstrādei personāla atlases laikā. Uzņēmums var pārskatīt darba kandidātu profilus karjeras sociālajos tīklos (piemēram, LinkedIn) un tajos ietverto informāciju, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, lai izvērtētu, vai kandidāta uzņēmumam sniegtā informācija atbilst publiski pieejamajai informācijai kandidāta profesionālajos sociālajos tīklos. Ja kandidāts un uzņēmums noslēdz līgumu, atlases procedūrā iegūtie dati par kandidātu tiek pārnesti uz darbinieka lietu. Ja kandidāts un uzņēmums nenoslēdz darba līgumu, atlases beigās uzņēmums ar kandidātu saistītos datus apstrādā tikai tad, ja kandidāts sniedz uzņēmumam nepārprotamu piekrišanu savu datu apstrādei pēc atlases beigām, un šādi dati tiek apstrādāti uz piekrišanas tiesiska pamata ar mērķi aicināt kandidātu piedalīties turpmākajās uzņēmuma veiktajās darbinieku atlasēs.

8. Uzņēmums neapstrādā īpašas ar jums saistītus personas datu kategorijas, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselības datus vai datus par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.

IV. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES PERIODS

9. Uzņēmums apstrādā Jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķim, kuram dati iegūti un tiek izmantoti. Sabiedrība nosaka personas datu apstrādes ilgumu atbilstoši noslēgto līgumu būtībai, tiesību aktos noteiktajām prasībām un/vai uzņēmuma leģitīmajām interesēm:

9.1. Uz zvanu centra numuru 80005008 zvanošo fizisko personu personas datus (tālruņa numurs, sarunas ieraksts un citi sarunas laikā sniegtie dati) uzņēmums var apstrādāt, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, mērķiem, pieprasījuma izskatīšanu un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu.

9.2. Uzņēmums apstrādā savu amata kandidātu personas datus (vārds, uzvārds, telefons un e-pasts, CV norādītos datus un saistītos datus), kas saņemti tieši no kandidātiem, kā arī no interneta darba meklēšanas portāliem, karjeras sociālo mediju kontiem un/vai citām personām, kas nodrošina darba meklēšanu, kandidātu atlases un/vai starpniecības pakalpojumus līdz konkrētās atlases beigām. Ja kandidāts atlases procedūras noslēgumā sniedz uzņēmumam nepārprotamu piekrišanu savu datu turpmākai apstrādei, lai varētu uzaicināt viņu piedalīties turpmākajā uzņēmuma darbinieku atlasē, dati uzņēmums apstrādā 6 mēnešus no šādas piekrišanas dienas.

10. Citos gadījumos uzņēmums nosaka personas datu apstrādes termiņu, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi, likuma prasības un/vai uzņēmuma likumīgās intereses, tai skaitā, bet ne tikai, interese par personas datu apstrādi un uzglabāšanu potenciālas citas prasības celšanas nolūkos.

11. Jūsu personas datu glabāšana ilgāk par paziņojumā noteikto termiņu var notikt tikai tad, ja:

11.1. Pastāv pamatotas aizdomas par prettiesisku darbību, par kuru turpinās izmeklēšana,

11.2. Jūsu dati ir nepieciešami, lai pareizi izskatītu vai atrisinātu strīdu vai sūdzību,

11.3. Tas nepieciešams uz cita likumā noteikta pamata, ar citiem nosacījumiem vai citos tiesību aktos paredzētos gadījumos.

V. JŪSU PERSONAS DATU AVOTI

12. Uzņēmums var iegūt personas datus tieši no jums (piemēram, veicot tālruņa zvanus uzņēmumam un citos veidos).

13. Atsevišķos gadījumos uzņēmums var iegūt personas datus no uzņēmuma klientiem (fiziskām un juridiskām personām), kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam, piemēram, no personām, kas sniedz darbinieku atlases pakalpojumus.

14. Atsevišķos gadījumos uzņēmums var iegūt jūsu personas datus no citiem datu pārziņiem, valsts iestādēm un struktūrām (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesu izpildītājiem u.c.), kā arī tiesu un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm.

15. Šajā sadaļā minētais personas datu avotu saraksts nav pilnīgs.

VI. JŪSU DATU PĀRSŪTĪŠANA UN APSTRĀDE

16. Atsevišķos gadījumos tiesību aktu prasības ļauj uzņēmumam uzlikt par pienākumu izpaust (nodot) personas datus trešajām personām, piemēram:

16.1. valsts iestādes un struktūras, kas veic tām ar tiesību aktiem noteiktās funkcijas (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, tiesu izpildītāji u.c.), kā arī tiesas un ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas,

16.2. kā arī citos gadījumos, kas nav norādīti šajā paziņojumā, saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

17. Uzņēmums personas datu apstrādei var piesaistīt apstrādātājus. Šādos gadījumos uzņēmums veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde, ko veic šādi apstrādātāji, atbilst konfidencialitātes prasībām, uzņēmuma norādījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

VII. ĢEOGRĀFISKĀ APSTRĀDE

18. Parasti uzņēmums apstrādā personas datus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) teritorijā.

VIII. JŪSU TIESĪBAS

19. Jums ir šādas tiesības:

19.1. Tiesības zināt (būt informētam) par ar jums saistīto personas datu apstrādi,

19.2. Pieprasīt uzņēmumam piekļuvi apstrādātajiem personas datiem, kas attiecas uz jums. Lūdzam ņemt vērā, ka piekļuves tiesības var ierobežot tiesību akti un tajos paredzēto tiesību īstenošanas ierobežojumi, citu personu privātuma un personas datu aizsardzība un citi iemesli. Piekļuves tiesības var nebūt attiecināmas uz informāciju, kas veido uzņēmuma komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, uz uzņēmuma iekšējiem un citiem saistītajiem materiāliem un dokumentiem,

19.3. Tiesības pieprasīt uzņēmumam labot jebkādus nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kas attiecas uz jums,

19.4. Tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi līdz brīdim, kad uzņēmums pēc Jūsu pieprasījuma ir pārbaudījis Jūsu personas datu apstrādes likumību,

19.5. Tiesības pieprasīt uzņēmumam dzēst jūsu personas datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanas juridisko pamatu, ja šāda piekrišana tiek atsaukta. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja personas dati tiek apstrādāti uz cita tiesiskā pamata, piemēram, līguma izpildes un/vai tiesību aktu prasību ievērošanas pamata,

19.6. Tiesības pieprasīt uzņēmumam nodot jūsu personas datus citam pārzinim vai sniegt tos tieši jums strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (attiecas uz jūsu sniegtajiem personas datiem, kas apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar jums). Tiesības nodot datus var nebūt attiecināmas uz uzņēmuma komercnoslēpumiem, uzņēmuma iekšējiem un citiem saistītajiem materiāliem un dokumentiem. Pēc jūsu personas datu pārsūtīšanas tiesību izmantošanas uzņēmums automātiski neizdzēš tā rīcībā esošos datus. Ja vēlaties, lai uzņēmums dzēš jūsu datus, jums ir jāinformē uzņēmums, lai izmantotu savas tiesības uz jūsu personas datu dzēšanu,

19.7. Tiesības atsaukt savu piekrišanu, kas neietekmēs jūsu personas datu apstrādi pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas,

19.8. Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu likumīgajām interesēm, ja vien šādai apstrādei vai juridisku prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvībai nav leģitīmu iemeslu,

19.9. Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj tiesības uz personas datu aizsardzību (sīkāku informāciju skatiet vietnē https://www.dvi.gov.lv/lv, vai sazināties ar inspekciju Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 pa e-pastu pasts@dvi.gov.lv). Pirms sūdzības iesniegšanas uzraudzības iestādei iesakām sazināties ar uzņēmumu, izmantojot šī paziņojuma II sadaļā norādīto kontaktinformāciju, lai pienācīgi risinātu jūsu problēmu.

IX. JŪSU TIESĪBU IZMANTOŠANA

20. Jūsu pieprasījumu izmantot iepriekš minētās tiesības, kā arī jebkuru sūdzību, paziņojumu, pieprasījumu vai citu vēstuli saistībā ar personas datu aizsardzību vai apstrādi (turpmāk tekstā – “pieprasījums”) var iesniegt šādi:

20.1. Uzņēmumā, kas atrodas Ostas ielā 4, Rīga, LV-1034, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Lūdzam ņemt vērā, ka identitātes pārbaudei uzņēmuma darbinieks lūgs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu,

20.2. Nosūtot ar savu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu cido@royalunibrew.com.

21. Uzņēmums ir tiesīgs atteikties sniegt Jūsu pieprasīto informāciju, ja pieprasījums ir nepamatots vai pārmērīgs.

22. Uzņēmums atbildēs uz Jūsu pieprasījumu 1 mēneša laikā no pieprasījuma, kura saturs atbilst spēkā esošajām prasībām, saņemšanas. Izņēmuma gadījumos pēc Jūsu informēšanas un apstākļu norādīšanas uzņēmums šo termiņu var pagarināt vēl uz 2 mēnešiem.

Vietnē izmantoto sīkdatņu saraksts:

Cepuma nosaukums Sīkdatnes mērķis Radīšanas brīdis Derīguma termiņš
october_session Varat saglabāt lietotāja sesijai nepieciešamos datnes. Tā tiek izmantota, lai izveidotu lietotāja sesiju un pārraidītu tās datus, izmantojot pagaidu sīkdatni, ko sauc arī par sesijas sīkdatni. Pirmajā apmeklējumā Sesijas periods
cookie_consent Sīkdatne paredzēta apmeklētāja izvēles saglabāšanai attiecībā uz sīkdatņu lietošanu. Pēc sīkdatņu iestatījumu izvēles 1 gads